Terminologi

AFM

Auktoriserad fastighetsmäklare

Titeln får endast användas av den som med godkänt resultat avlagt Centralhandelskammarens fastighetsmäklarprov.

AKA

Auktoriserad fastighetsvärderare

AKA-värderaren är en av Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd godkänd expert. AKA-värderaren har en utbildning som är lämplig för värderingsuppgifter och därtill minst tre till fem års yrkeserfarenhet inom värderingsbranschen. Kompetensen bevisas genom att avlägga det krävande AKA-provet med godkänt resultat.

AKA-värderarna förbinder sig att följa fastighetsvärderingsnämndens regler, anvisningar och bestämmelser, god fastighetsvärderingssed samt internationella värderingsstandarder.

AKTIEBREV/AKTIENUMMER

Varje lägenhet i ett bostadsaktiebolag har en egen aktieserie (nummer) som framgår av disponentintyget, bolagsordningen samt aktiebrevet. Detta aktienummer visar vilken lokal som ägaren besitter.

BEGÄRT PRIS

Försäljningsobjektet avyttras till första intressent, som accepterar det begärda priset.

DISPONENTINTYG

Intyg från bostadsaktiebolagets disponent eller styrelse, av vilket framgår uppgifter om lägenheten och den fastighet som bostadsaktiebolaget besitter. Exempelvis framgår aktienummer, ägare, bostadens yta, bolags- och eventuella finansieringsvederlag, bilplats, bolagslån, gemensamma utrymmen etc.

DOLDA FEL

Ett dolt fel definieras i Jordabalken som ett sådant fel i fastighet, på grund av vilket fastigheten avsevärt avviker från vad som med fog kan förutsättas av en sådan fastighet med beaktande av köpeskillingen och övriga omständigheter.

Ett dolt fel är således ett sådant fel i fastigheten, som en köpare inte kan förväntas upptäcka inom ramen för sin undersökningsplikt. Detta innebär att säljaren ansvarar för dolda fel. I sammanhanget bör noteras att köparens undersökningsplikt är mycket omfattande.

Vad gäller säljarens och köparens ansvar för fel i aktielägenhet, tillämpas Lag om Bostadsköp.

ENERGICERTIFIKAT

En byggnads energiprestanda framgår av det lagstadgade energicertifikatet. Certifikatet (Energideklaration) anger den energimängd som behövs för användningen av en viss byggnad, givet den aktuella byggnadens definierade användningsområde. Den energimängd som åtgår i förhållande till byggnadens yta indelas i flera klasser. Härigenom kan byggnadens energiprestanda jämföras med andra byggnader, vilka har motsvarande användningsområden.

FASTIGHETSREGISTERUTDRAG

Ett fastighetsregisterutdrag omfattar fastighetens grunduppgifter, såsom fastighetens areal, dess namn, fastighetsbeteckning, servitut och andelar i samfällda områden, områdets planläggning och bildningskedja.

GRAVATIONSBEVIS

I gravationsbeviset framkommer samtliga pantbrev, inteckningar, särskilda rättigheter och anmärkningar som belastar fastigheten.

HEMBUDSKLAUSUL

I vissa bostadsaktiebolags bolagsordning finns det intaget en inlösningsklausul (Hembudsklausul). Inlösningsrätten berättigar tidigare ägare, ibland också styrelsen, att lösa in aktierna (lägenheten) till det försäljningspris som parterna avtalat om. Hembudstiden (tid för inlösningsrätt) uppgår vanligtvis till 30 dagar och startar då disponenten meddelat styrelsen och övriga aktieägare om hembudet.

JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

Tillstånd av Landskapsregeringen att med äganderätt förvärva eller med stöd av arrendeavtal eller annat avtal besitta fast egendom i landskapet Åland. Fysisk person som ej innehar jordförvärvsrätt med stöd av jordförvärvslagen behöver ansöka om jordförvärvstillstånd. Juridisk person som ej innehar jordförvärvsrätt kan beviljas jordförvärvstillstånd efter prövning i varje enskilt fall.

LAGFARTSBEVIS

Lagfartsbeviset anger vem som äger ifrågavarande fastighet.

KONDITIONSGRANSKNING

Vid förmedling av i synnerhet bostadshus är det vanligt förekommande att någon form av konditionsgranskning utförs på förmedlingsobjektet. I normalfallet genomförs en sk okulär besiktning av objektet. Detta innebär att fastighetens synliga konstruktioner, bostadsutrymmen, våtutrymmen och övriga utrymmen granskas visuellt av en granskare (ofta byggnadsingenjör). Ytmaterial avlägsnas inte vid denna form av konditionsgranskning. Konditionsgranskningen är inte lagstadgad och den fråntar heller inte köparen dennes undersökningsplikt. En konditionsgranskning anses dock vara till hjälp för såväl köpare som säljare då det gäller att fastställa förmedlingsobjektets skick. Ett identifierat fel på fastigheten som omnämns i besiktningsprotokollet kan ej i ett senare skede åberopas av köparen som ett sk. dolt fel.

LEGORÄTT

Avtal som berättigar legotagaren att arrendera eller hyra ett markområde av legogivaren (ägaren).

OFFENTLIGT KÖPVITTNE

Av Lantmäteriverket förordnad person som bestyrker överlåtelsen av en fastighet i närvaro av samtliga som har undertecknat överlåtelsehandlingen.

OUTBRUTET OMRÅDE

Markområde som skall avstyckas från en befintlig fastighet. Genom lantmäteriförrättning ombildas området till en självständig fastighet.

PANTBREV / INTECKNING

Ett pantbrev är beviset för att inteckning skett i fastighetsboken till det belopp som angivits i pantbrevet. Pantbrevet överlämnas till långivaren som säkerhet för lånet. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Det skall förvaras på säkert ställe och kan belånas på nytt.

SERVITUT

Rättighet för ägaren till en fastighet att i visst hänseende nyttja en annan fastighet. Ett vägservitut ger exempelvis rätt att använda väg som finns på en närbelägen fastighet.

STÄNGNINGSDATUM

Då en intressent lämnat accept på utgångspriset fastställs ett stängningsdatum, vilket normalt infaller en till två veckor efter det datum då accepten inkommit. Övriga intressenter har nu tid fram till stängningsdatum att begära visning av objektet och lämna accept.

UTGÅNGSPRIS

Det pris som säljaren har accepterat som försäljningspris för objektet. För det fall att flera intressenter accepterar utgångspriset, kan anordnas en auktion mellan dessa intressenter.

VÄRDERINGSOBEKT

Den fastighet som värderingen avser.

VÄRDEBÄRANDE FAKTOR

Egenskap hos fastighet, vilken påverkar dess värde.