Auktoriserad Fastighetsvärdering

Kvalitet. Dynamik. Reliabilitet.

Areal Fastighetsbyrå RFM utför fastighetsvärdering också som fristående uppdrag.

Karl-Gustav Falkenbergh är auktoriserad fastighetsvärderare (AKA).

Fastighetsvärdering verkställs i enlighet med nationell och internationell standard (IVS, International Valuation Standards). Kvalitet, noggrannhet och en kontinuerlig kompetensutveckling prioriteras.

Inför ett värderingsuppdrag skall tydligt klargöras uppdragets huvudsakliga syfte, omfattning och övriga förutsättningar. Areal Fastighetsbyrå RFM upprättar alltid ett skriftligt uppdragsavtal med klienten, av vilket uppdragets ramverk och villkor framgår.

Fastighetsvärderingen redovisas skriftligt enligt uppdragsgivarens önskemål. Vid mycket omfattande värderingsuppdrag relaterade till exempelvis kommersiella fastigheter kan värdeutlåtandet inkludera marknadsanalys. En marknadsanalys är en systematisk studie som kartlägger och beskriver faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på hyres- och/eller fastighetsmarknaden.

Areal Fastighetsbyrå RFM tar även emot värderingsuppdrag som innefattar upprättande av bouppteckningsinstrument.

För det fall att klient anlitat Areal Fastighetsbyrå RFM för ett värderingsuppdrag och därefter bestämmer sig för att sälja värderingsobjektet via Areal Fastighetsbyrå RFM, så tillgodoräknas värderingskostnaden klienten från förmedlingsprovisionen.

Bild 2


Jord- och skogsbruksfastigheter

Areal Fastighetsbyrå RFM innehar spetskompetens relaterad till värdering av jord- och skogsbruksfastigheter

En fastighetsvärdering kan aktualiseras i samband med förrättande av bouppteckning och arvskifte eller vid generationsväxling. Vidare utgör värderingsinstrumentet ett betydelsefullt dokument vid fastställande av en egendoms värde i samband med kreditgivning.

Vid värdering av fastighet tillämpas adekvat värderingsmetod med beaktande av fastighetskategori och de villkor som i övrigt gäller för uppdragets innehåll och omfattning. I förekommande fall kompletteras ortsprisanalys och avkastningsanalys av marknadssimulering, vilket innebär att värderaren rekonstruerar prisbildningsprocessen på marknaden.

En fastighetsvärdering av ett objekt inom kategorierna jordbruksfastighet och skogsbruksfastighet kan med fördel kompletteras med tillrådlig lönsamhetskalkyl samt investeringsanalys. Areal Fastighetsbyrå RFM genomför värderingsuppdrag, vilka vid behov inkluderar för uppdraget relevanta lantbruksekonomiska kalkyler.


Kommersiella fastigheter

Värdering av kommersiella fastigheter verkställs främst i enlighet med traditionella avkastningsbaserade värderingsmetoder. Modern portföljteori (MPT) tenderar dock att i allt högre grad tillämpas som alternativ eller komplement till vedertagna värderingsmetoder under förutsättning att datatillgången för direkta skattningar av risk inom olika delmarknader är tillräcklig. Modern portföljteori utgör en sofistikerad metod för investeringsanalys av avkastningsbärande tillgångar, inklusive fastigheter. Metoden appliceras vid analys av komplexa investeringar relaterade till i första hand kommersiella fastigheter, vilka företrädesvis är belägna i explicit urbana miljöer. Areal Fastighetsbyrå RFM genomför värdering av kommersiella fastigheter samt analys av fastighetsinvesteringar.