Kostnader

AKTIELÄGENHET


Överlåtelseskatt

Överlåtelseskatten vid aktieköp är 2 % av det skuldfria priset (dock betalas inte överlåtelseskatt på låneandelar till bolaget, vilka inte är avbetalningsbara).

Överlåtelseskatten skall erläggas i samband med undertecknandet av köpebrevet. Vid köp av ny bostad skall överlåtelseskatten betalas inom 2 månader från äganderättens övergång.


Vid köp av första bostad behöver överlåtelseskatt inte erläggas ifall personen i fråga är över 18 år, inte 40 år fyllda vid köpetillfället och använder bostaden som sitt stadigvarande boende, samt inte har ägt minst hälften (1⁄2) av bostadsfastighet eller bostadslägenhet tidigare.


Kostnader för formell hantering

Köparen bekostar upprättande av köpebrev samt transport av aktierna och för registreringen av dem i bolagets aktiebok.                                                                               

Arvodet för upprättande av överlåtelsehandling i samband med förmedling av aktielägenhet uppgår till 250 € (inkl. moms).  


FASTIGHET


Överlåtelseskatt

Överlåtelseskatten vid fastighetsköp är 4 % av köpesumman. Överlåtelseskatten skall erläggas inom 6 månader fr.o.m. undertecknandet av köpehandlingen.

Vid köp av första bostad behöver överlåtelseskatt inte erläggas ifall köparen förvärvar minst 1⁄2 bostaden för eget stadigvarande boende. Övriga villkor är att man fyllt 18 år men inte är 40 år vid köpetillfället samt inte har ägt minst hälften (1⁄2) av bostadsfastighet eller bostadslägenhet tidigare.


Offentligt köpvittne

Ett av lantmäteriverket i Finland tillförordnat offentligt köpvittne skall alltid bevittna undertecknandet av köpehandlingen vad avser fast egendom.

Det offentliga köpvittnets arvode är lagstadgat (120 €).


Kostnader för köpebrev Köparen står för kostnaden för upprättande av köpebrev.

Arvodet för upprättande av överlåtelsehandling i samband med förmedling av fastighet uppgår till 300 € (inkl. moms).Lagfartsansökan

Lagfartsansökan skall inlämnas senast inom 6 månader fr.o.m. undertecknandet av köpehandlingen.


Jordförvärvstillstånd (i förekommande fall)

Vid ansökning om jordförvärvstillstånd tillkommer handläggnings- och tillståndskostnader för köparen.


Lantmäterikostnader

Vid köp av t.ex. ett outbrutet område där fastigheten skall styckas ut till en egen fastighet tillkommer kostnader för lantmäteri.


Arrendetransport

Ifall försäljningsobjektet är beläget på legotomt eller arrenderad mark, skall arrendekontraktet/legoavtalet transporteras och registreras inom 6 månader fr.o.m. undertecknandet av köpebrevet.